Tööalane rehabilitatsioon

 

 

Kellele?

Tööalane rehabilitatsioon sobib inimestele alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionini…

 • kes otsivad tööd, õpivad, töötavad;
 • kellel on osaline töövõime;
 • on sõltuvusprobleemid;
 • psüühilise erivajadus;
 • kerge või mõõdukas liikumisfunktsiooni häire;
 • krooniline haigus, mille puhul on määratud püsiravi (nt kõrgvererõhk, südamehaigused, diabeet vms)
 • inimesed, kellel on soov paremini toime tulla oma tööeluga
 • kellel esineb toimetulekuraskusi põhjustavaid füüsilisi vaevusi ja/või erinevaid psühholoogilisi ning psüühilisi seisundeid

Teenust ei pakuta neile, kellel on…

 • raskekujuline luu- ja lihaskonna haigus;
 • raske liikumisfunktsiooni häire;
 • raskendatud vaimne seisund;
 • ei saa iseseisvalt hakkama eneseteenindusega.

Milleks?

Antud teenusest saavad abi need, kellel on puude või haiguse tõttu erinevaid takistusi ning kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks spetsialistide abi.

Tööalasest rehabilitatsioonist saavad kasu need, kes vajavad  abi, tuge ja nõustamist, et leida endas uuesti motivatsiooni siirduda avatud tööturule või seal püsida, suurendada enesekindlust ning õppida igapäevaselt toime tulema oma erivajadusega. Vajadusel aitab rehabilitatsioonimeeskond suhelda tööandjaga, et paremini kohandada töökeskkonda ja  toetada ühtse meeskonna tekkimist.

Kuidas?

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner. Seega pöörduge esmalt oma konsultandi või juhtumikorraldaja poole.

Kui tööalane rehabilitatsioon on määratud ja leiate, et meie asutus on Teile sobilik, siis võtke ühendust teenuste juhiga +37256271061 või +3725113211 rehabilitatsioon@keerub.eu

Milline?

Teenus

Kirjeldus

Individuaalne hind

Grupiteenuse hind

Sotsiaaltöötaja teenus

Teenuste koordineerimine, nõustamine ja suunamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks, kliendi toetamine, et tagada edaspidist funktsioneerimist ning tegevus- ja osalusvõimet. Kogukonna ressursside vahendamine ja avalike teenuste osutajate või teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada klienti eesmärkide saavutamisel. Vajadusel kliendi võrgustikuliikmete nõustamine ja aktiveerimine. Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine isiku tegevuskeskkonnas. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

55 €

25 €

Eripedagoogi teenus

Kognitiivsete, kommunikatsiooni, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine ja õpetamine kasutades eripedagoogilisi võtteid. Abivahendite vajadusel hindamine ja/või kasutamise õpetamine. Vajadusel orienteerumis- ja liikumisõpetuse, punktkirja õpetamine, igapäevatoimingute õpetamine. Võrgustikuliikmete nõustamine.

55 €

25 €

Logopeedi teenus

Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamis-häirega kaasnevate probleemide korral.

55 €

25 €

Loovterapeudi teenus

Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

55 €

25 €

Psühholoogi teenus

Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

60 €

35 €

Kogemus-nõustaja teenus

Nõustamine sarnase terviseolukorra, puude, töövõime, kogemuse ja erivajadusega inimese poolt. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse toe pakkumine.

55 €

25 €

Õe teenus

Tervisliku seisundi ja enese eest hoolitsemise nõustamine, haiguskriitika hindamine ja arendamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel. Abivahendite vajaduse hindamine ja sobivaima lahenduse soovitamine ning vajadusel kasutama õpetamine. Võrgustikuliikmete nõustamine.

55 €

25 €

Arsti teenus

Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate tugimeetmete kindlakstegemine lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst teavitab klienti ja tema võrgustikuliikmeid tervise olukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. NB! Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

60 €

x

Füsioterapeudi teenus

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine. Individuaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste kavade koostamine ja rakendamine. Lisaks koos kliendiga tegevuste tulemuslikkuse hindamine. Vajadusel abivahendite soovitamine ja hindamine või kasutama õpetamine. Vajadusel kliendi ja tema võrgustiku-liikmete nõustamine.

60 €

35 €

Tegevus-terapeudi teenus

Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja/või säilitamine kliendi tegevuskeskkonnas. Vajadusel sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Kliendi ja tema võrgustikuliikmete nõustamine.

55 €

25 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ja 15 minutit kirjatööd.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa