Tööalane rehabilitatsioon

 

 

Kellele?

Tööalane rehabilitatsioon sobib inimestele alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionini…

 • kes otsivad tööd, õpivad, töötavad;
 • kellel on osaline töövõime;
 • on sõltuvusprobleemid;
 • psüühilise erivajadus;
 • kerge või mõõdukas liikumisfunktsiooni häire;
 • krooniline haigus, mille puhul on määratud püsiravi (nt kõrgvererõhk, südamehaigused, diabeet vms)
 • inimesed, kellel on soov paremini toime tulla oma tööeluga
 • kellel esineb toimetulekuraskusi põhjustavaid füüsilisi vaevusi ja/või erinevaid psühholoogilisi ning psüühilisi seisundeid

 Teenust ei pakuta neile, kellel on…

 • raskekujuline luu- ja lihaskonna haigus;
 • raske liikumisfunktsiooni häire;
 • raskendatud vaimne seisund;
 • ei saa iseseisvalt hakkama eneseteenindusega.

Milleks?

Antud teenusest saavad abi need, kellel on puude või haiguse tõttu erinevaid takistusi ning kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks spetsialistide abi.

Tööalasest rehabilitatsioonist saavad kasu need, kes vajavad  abi, tuge ja nõustamist, et leida endas uuesti motivatsiooni siirduda avatud tööturule või seal püsida, suurendada enesekindlust ning õppida igapäevaselt toime tulema oma erivajadusega. Vajadusel aitab rehabilitatsioonimeeskond suhelda tööandjaga, et paremini kohandada töökeskkonda ja  toetada ühtse meeskonna tekkimist.

Kuidas?

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner. Seega pöörduge esmalt oma konsultandi või juhtumikorraldaja poole.

Kui tööalane rehabilitatsioon on määratud ja leiate, et meie asutus on Teile sobilik, siis võtke ühendust teenuste juhiga +372 5684 6601 või rehabilitatsioon@keerub.eu

Milline?

Teenus Teenuse kirjeldus Individuaalse teenuse hind Grupiteenuse hind
Sotsiaaltöötaja teenus Teenuste koordineerimine, nõustamine ja suunamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks, kliendi toetamine, et tagada edaspidist funktsioneerimist ja tegevus- ning osalusvõimet. Kogukonna ressursside vahendamine ja avalike teenuste osutajate või teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada klienti eesmärkide saavutamisel.  Vajadusel kliendi võrgustikuliikmete nõustamine ja aktiveerimine. 36,00€ 12€

Eripedagoogi teenus

 

Igapäevaelus vajalike oskuste õpe-tamine, täiendamine ja säilitamine isiku tegevuskeskkonnas. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevus-keskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine kesk-konnakohanduste tegemisel. 36,00€ 12€

Logopeedi teenus

 

Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni aren-damine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kom-munikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamis-häirega kaasnevate problee-mide korral. 36,00€ 12€

Loovterapeudi teenus

 

Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsio-naalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsul-teerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskesk-konnas. 36,00€ 12€

Psühholoogi teenus

 

Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud problee-mide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. 36,00€ 12€

Kogemusnõustaja teenus

 

Nõustamine sarnase terviseolukorra, puude, töövõime, kogemuse ja erivajadusega inimese poolt. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse toe pakkumine. 36,00€ 12€

Õe teenus

 

Tervisliku seisundi ja enese eest hoolitsemise nõustamine, haiguskriitika hindamine ja arendamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine. Rehabili-tatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel. Abivahendite vajaduse hindamine ja sobivaima lahenduse soovitamine ning vajadusel kasutama õpetamine. Võrgustikuliikmete nõustamine. 36,00€ 12€

Arsti teenus

 

Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõusta-mine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate tugimeetmete kindlakstegemine, lähtu-des terviseolukorrast). Võrgustiku-liikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst teavitab klienti ja tema võrgustikuliikmeid tervise olukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist. 36,00€ 12€

Füsioterapeudi teenus

 

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine. Indi-viduaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säili-tavate füsioterapeutiliste kavade koostamine ja rakendamine. Lisaks koos kliendiga tegevuste tulemuslikkuse hindamine. Vajadusel abivahendite soovitamine ja hindamine või kasutama õpetamine. Vajadusel kliendi ja tema võrgustikuliikmete nõustamine. 36,00€ 12€

Tegevusterapeudi teenus

 

Igapäevaelus vajalike oskuste õpe-tamine, täiendamine ja/või säilitamine kliendi tegevuskeskkonnas. Vajadusel sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Kliendi ja tema võrgustikuliikmete nõustamine. 36,00€ 12€

Eripedagoogi teenus

 

Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine ja õpetamine, kasutades eripedagoogilisi võtteid. Abivahendite vajadusel hindamine ja/või kasutamise õpetamine. Vajadusel orienteerumis- ja liikumisõpetuse, punktkirja õpetamine, igapäevatoimingute õpetamine. Võrgus-tikuliikmete nõustamine. 36,00€ 12€

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ja 15 minutit kirjatööd.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5668 6856
Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa